102019Jan

Natečaj za pogodbeno opravljanje dela: ZDRAVNIK SPECIALIST ZOBNE PROTETIKE – M/Ž.

Zdravstveni dom Postojna

Prečna ulica 2

6230 Postojna

 • objava: 10. 01. 2019
 • rok za prijavo: 7 dni

Zdravstveni dom Postojna objavlja javni natečaj za pogodbeno opravljanje dela z

ZDRAVNIKOM SPECIALISTOM ZOBNE PROTETIKE – M/Ž.


Z izbranim ponudnikom bo sklenjeno pogodbeno razmerje za nedoločen čas, z obsegom dela 12 ur / tedensko oz. za 0,3 programa.


Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), smer: zobozdravstvo;
 • opravljen strokovni izpit;
 • opravljena specializacija iz zobne protetike;
 • veljavna licenca za delo;
 • v kolikor je ponudnik pravna oseba: dovoljenje Ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki je predmet tega javnega natečaja.

Zaželeno je znanje dela z računalnikom.


Delovno področje – naloge:

 • zobozdravstveno vzgojno in svetovalno delo s pacienti in zaposlenimi,
 • spremljanje zdravstvenega stanja pacientov in dokumentiranje zdravstvenih podatkov,
 • določanje programa zdravljenja in rehabilitacije,
 • epidemiološki nadzor,
 • vodenje dokumentacije pacienta,
 • druge naloge v skladu s sistemizacijo del. mesta zdravnika specialista zobne protetike.

Ponudnik mora vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju naslednjih pogojev: 

 1. izpolnjevanja pogoja izobrazbe: ponudnik naj priloži dokazila, ki dokazujejo raven in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja, pridobljen strokovni naziv ter izobraževalno ustanovo, pri kateri je izobrazba pridobljena;
 2. fotokopijo veljavne licence za delo;
 3. v kolikor je ponudnik pravna oseba: dokazilo o registraciji pravne osebe, fotokopijo dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti Ministrstva za zdravje, ki je predmet tega javnega natečaja.

Prijavi mora ponudnik priložiti ponudbo s predlogom obračuna stroškov opravljanja storitev, ki so predmet tega javnega razpisa (cena ure dela ali cena opravljenega dela ene ambulante ali v deležu cene opravljene storitve) .

Rok za prijavo: 7 dni od objave na spletni strani Zdravstvenega dom dr. Franca Ambrožiča Postojna.


Kandidat vloži prijavo v pisni obliki in jo pošlje v zaprti ovojnici na naslov: Zdravstveni dom Postojna, Prečna ulica 2, 6230 Postojna, ali na elektronski naslov: marjana.janezic@zd-po.si, pri čemer veljavnost elektronske prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.


Kandidati bodo o izbiri obveščeni pisno, najkasneje v roku 30 dni od objave.


Vsi izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za kandidatke in kandidate, ki  se bodo javili na javni natečaj.

Informacije o izvedbi javnega natečaja: Marjana Janežič Strle (05 726 17 78).