62018Jun

Zaposlitev: RAČUNOVODJA VII/1 – M/Ž

Zdravstveni dom Postojna
Prečna ulica 2
6230 Postojna

 • objava: 6. 6. 2018
 • rok za prijavo: 8 dni

Zdravstveni dom Postojna objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta

RAČUNOVODJA VII/1 – M/Ž

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s 4-mesečnim poskusnim delom.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • izobrazba: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba, smer: ekonomija;
 • alternativna izobrazba: visokošolsko izobraževanje prve stopnje, visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje, visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) in podobna izobrazba, smer: ekonomija;
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mestu v računovodstvu,
 • poznavanje zakonodaje (s področja računovodstva in davkov) ter SRS,
 • napredno poznavanje MS Office orodij,
 • napredno znanje za delo z računalnikom,
 • samostojnost, natančnost, zanesljivost in odgovornost.

Delovno področje – naloge:

 • fakturiranje storitev, blaga in materiala,
 • vodenje analitičnih evidenc saldakontov, osnovnih sredstev in drobnega inventarja,
 • izstavljanje drugih izvirnih in izvedenih knjigovodskih listin ter knjiženje v glavno knjigo,
 • vodenje knjige izdanih računov in priprava obračuna DDV,
 • blagajniško poslovanje,
 • sodelovanje pri pripravi računovodskih in poslovnih poročil.

Kandidat mora vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju naslednjih pogojev: 

 1. izpolnjevanja pogoja izobrazbe: v izjavi kandidat navede raven in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja, pridobljen strokovni naziv ter izobraževalno ustanovo, pri kateri je izobrazba pridobljena;
 2. izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj: v izjavi kandidat navede vse dosedanje delovne izkušnje, datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja oziroma dela pri posameznemu delodajalcu, na kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu, ter navede raven zahtevnosti dela (raven zahtevane izobrazbe za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu), navede podatek ali je bilo delo opravljeno na podlagi pogodbe o zaposlitvi, študentskega dela oziroma druge oblike opravljanja dela.

Prijavi mora kandidat priložiti življenjepis, v katerem poleg formalne izobrazbe navede še druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Rok za prijavo: 8 dni od objave na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki in jo pošlje v zaprti ovojnici na naslov: Zdravstveni dom Postojna, Prečna ulica 2, 6230 Postojna, ali na elektronski naslov: marjana.janezic@zd-po.si, pri čemer veljavnost elektronske prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni pisno, najkasneje v roku 90 dni od objave.

Vsi izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za kandidatke in kandidate, ki  se bodo javili na javni natečaj.

Informacije o izvedbi javnega natečaja: Marjana Janežič Strle (05 726 17 78).