Skoči do osrednje vsebine

Politika kakovosti in razvojne usmeritve

Politika kakovosti

POSLANSTVO
Temeljno poslanstvo ZD Postojna je zagotoviti vsem uporabnikom naših zdravstvenih storitev celostno, kakovostno, varno, krajevno in časovno dostopno zdravstveno oskrbo na primarnem nivoju in na področju specialistične zdravstvene dejavnosti. Naš zavod je strokoven, napreden, usmerjen v razvoj, preventivo, opolnomočenje pacientov ter poučevanje. Naše delo temelji na sprotnem izpopolnjevanju in učenju, humanosti in empatiji. Izvajamo ga skladno z medicinsko etiko in sodobnimi strokovnimi smernicami

VIZIJA
Želimo ostati ena najbolj cenjenih ustanov na področju primarnega zdravstva, prepoznavni po odličnosti, kakovosti in zglednem odnosu do uporabnikov. Vodilo nam je razvojna usmeritev, zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih. S pridobitvijo certifikata za vodenje kakovosti ISO 9001:2015 našim uporabnikom zagotavljamo še kakovostnejšo in varnejšo zdravstveno varstvo.

VREDNOTE ORGANIZACIJSKE KULTURE

 • odgovornost in zanesljivost
 • strokovnost in učinkovitost
 • dostopnost (krajevna in časovna)
 • sočutnost in prilagodljivost
 • spoštovanje in zaupanje
 • dvigovanje ravni kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe
 • motivacija, stimulacija in zadovoljstvo zaposlenih
 • zadovoljstvo uporabnikov
 • izobraževanje in učenje

Razvojne in strateške usmeritve

VIDIK PACIENTOV

 • Dvigovati stopnjo zadovoljstva pacientov, zaposlenih in družbenega okolja.
 • Nuditi kakovostno in varno zdravstveno oskrbo pacientov na primarni in sekundarni ravni.
 • Ohraniti dobro krajevno in časovno dostopnost zdravstvenih storitev.
 • Na osnovi pripomb in mnenj pacientov in zaposlenih iskati priložnosti z izboljšave.


VIDIK RAZVOJA IN RASTI

 • Zagotoviti strokoven in osebnostni razvoj kadrov z rednim izobraževanjem kakovosti.
 • Poleg potreb naših pacientov izpolnjevati tudi pričakovanja zaposlenih in ostalih deležnikov.

VIDIK PROCESOV

 • Pri svojem delu slediti učinkovitosti, inovativnosti in osredotočenosti na čim boljše izide procesov.
 • Vse aktivnosti povezujemo s pomočjo standarda ISO 9001 v učinkovit sistem vodenja.

POSLOVNI VIDIK

 • Ohraniti obseg in vse dejavnosti zavoda ter nadgrajevati vsebino dela glede na sprotne potrebe prebivalstva.
 • Prizadevati si (vsi zaposleni) za realizacijo delovnega programa, kar je osnovni pogoj za doseganje ciljev in ustvarjanje kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov.

Ta politika kakovosti in opredeljene vrednote zavezujejo vse zaposlene, da jih s svojim osebnim zgledom in z upoštevanjem zakonodajnih okvirjev tudi udejanjamo.

Postojna, november 2018

Direktorica: prim. Irena Vatovec ,dr.med.,spec.druž.med.

Izbrano za vas

Skoči do osrednje vsebine