PODATKI O ZDRAVSTVENEM DOMU DR. FRANCA AMBROŽIČA POSTOJNA

Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča
Prečna ulica 2, 6230 Postojna

Telefon : 05 700 04 00
Faks : 05 726 26 81

Matična številka : 5779138
Identifikacijska številka za DDV : 72234911
Številka podračuna : 01294-6030923235
Registerska številka zavezanca pri ZZZS : 5041000760

UPRAVA ZDRAVSTVENEGA DOMA:

Direktorica: prim. Irena Vatovec, dr. med.,spec.druž.med.
Glavna med. sestra: Lilijana Kocman, tel: 05 700 04 17

Število opredeljenih pacientov

ZDRAVNIKAMB.ŠT.OPRED. PAC.OP.
PAVČIČ ALOJZ,dr.med.,spec.druž.med.amb.druž.med. 11401
MARINČIČ BOŠTJANČIČ ANA,dr.med.,spec.druž.med.amb.druž.med. 21752
VATOVEC IRENA,dr.med.,spec.druž.med.amb.druž.med. 31037
SKOK ANDREJA,dr.med.,spec.druž.med.amb.druž.med. 31028
ČEHOVIN TANJA,dr.med.,spec.druž.med.amb.druž.med. 41710
HOJSAK DEBEVEC PETRA,dr.med.,spec.druž.med.amb.druž.med. 51061Sprejema nove paciente
ŽAGAR DRAŽEN,dr.med.,spec.druž.med.amb. v DU199
PAVČIČ ALOJZ,dr.med.,spec.druž.med.AMB.Talita kum44
ŠUŠTERŠIČ TANJA,dr.med.,spec.ped.otr.disp. 11215
PAJOVIĆ JELENA,dr.med.,spec.druž.med.otr.disp. 2,otr.d.Pivka1133
MODIC LIKAR DARJA,dr.med.,spec.spl.med.šolski dispanzer2290

KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC:
Pristojna oseba za sprejem in obravnavo zahtev za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic je LILJANA KOCMAN, ki je dosegljiva na tel. št. 05 700 04 00.


Drugi načini pritožbe

Pritožbo lahko vložite na naslednji način:

TajništvoTjaša Gruden05/ 7261 778Tajništvo od 8.00 do 14.00
RecepcijaTelefonist ( samo pisno )05/ 7000 400Recepcija od 7.00 do 19.00
Po elektronski poštitajnistvo@zd-po.si  
V skrinjico v avli   
Po poštiZdravstveni dom Postojna, Prečna ulica 2, 6230 POSTOJNA  


Zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic sprejemajo in obravnavajo naslednje pristojne osebe:

NAZIV SLUŽBEPRISTOJNA OSEBATELEFON
ZDRAVSTVENA NEGALILJANA KOCMAN05 7000 417
FIZIOTERAPIJANIKA NADLIŠEK05 7000 408
RTG DIAGNOSTIKALUKA KALUŽA05 7000 407
PATRONAŽNA SLUŽBAANDREJA LJUBIČ05 7000 415
SPLOŠNE IN SPEC. AMBULANTEIRENA VATOVEC 05 7261 778 
NMPBOŽENA ŽIŽIČ05 7000 412
UPRAVA, TEHNIČNE SLUŽBEEVA S. BORSELLINO05 7000 419
LAB. DIAGNOSTIKAVALENTINA BUDA05 7000 404

 

 

Pisno zahtevo lahko vložite osebno ali po pošti na naslov Zdravstveni dom Postojna, Prečna ulica 2, 6230 Postojna.

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v petnajstih dneh od domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstven oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v tridesetih dneh po končani zdravstveni oskrbi.

Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po poteku rokov iz prejšnjih odstavkov, če je za kršitev izvedel pozneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale pozneje (59. Člen ZPacP).

Odgovorna oseba po prejemu popolne zahteve:

 • ugodi pacientu in ga o tem obvesti
 • pacienta povabi na ustno obravnavo, da bi se dogovorili o načinu rešitve spora
 • pacienta napoti na pristojen organ za reševanje vsebine zahtevka
 • postopek ustavi, če pacient zahtevo umakne

Če dogovor ni uspel, lahko pacient vloži zahtevo za varstvo pacientovih pravic pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic.

Z lepim pozdravi,

prim. Irena VATOVEC, dr.med., spec.druž.med.

Zastopnik pacientovih pravic

Zastopnik pacientovih pravic

Pacient se lahko kadar koli obrne na zastopnika pacientovih pravic, ki mu svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu celo zastopa pri uresničevanju pravic po ZPacP.

Zastopnik pacientovih pravic lahko pacientu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic glede zdravstvenega varstva , zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno.

Zastopnica pacientovih pravic:

Jožica Trošt Krušec, mag. prava
Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območne enote Koper
Vojkovo nabrežje 4/a
6000 Koper

Elektronski naslov:
jozica.trost-krusec@nijz.si

Telefonska številka zastopnice: 041 667 501.

Uradne ure v pisarni v Kopru:

 • sreda od 15.30 ure do 21.30 ure
 • petek od 14.30 ure do 21.30 ure

  Uradne ure po telefonu na tel. št.: 041 667 501:
  Ponedeljek, torek in četrtek od 18.00 do 20.00 ure.

  Za obisk v pisarni se je potrebno predhodno naročiti na tel. št. za naročanje:
  05 66 30 841. Naročanje je možno vsak delovni dan od 8.00 do 14.00 ure.
Katalog informacij javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

KAZALO:

1. O KATALOGU
2. PODATKI O ZDRAVSTVENEM DOMU DR. Franca Ambrožiča Postojna
3. VODSTVO
4. DEJAVNOSTI V Zdravstvenem domu Postojna - PREGLED
5. ORGANIGRAM – ZDRAVSTVENI DOM POSTOJNA
6. KDO LAHKO POSREDUJE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA IN INFORMACIJE MEDIJEM?
7. DEJAVNOST ZAVODA
8. SEZNAM UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV
9. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO
PODROČJE ZAVODA, TER SEZNAM POMEMBNIH INTERNIH AKTOV, KI
UREJAJO DELOVANJE Zdravstvenega doma dr. Franca Ambrožiča Postojna
10. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV
11. NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
12. PODATKI O OSEBI, KI VODI PRITOŽBENE POSTOPKE PRI UVELJAVLJANJU
PRAVIC ZAVAROVANCEV
13. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA V Zdravstvenem domu POSTOJNA
14. POVEZAVA NA DRŽAVNI REGISTER PREDPISOV IN REGISTER PREDPISOV
EU
15. SEZNAM JAVNIH EVIDENC
16. INFORMATIZIRANE ZBIRKE PODATKOV
1.O KATALOGU
Katalog informacij javnega značaja Zdravstvenega doma dr. Franca Ambrožiča, Postojna je bil sprejet s sklepom direktorice 7.10.2008.
Datum zadnje spremembe: 28.9.2017.
Dostopen je po elektronski obliki na naslovu: https://www.zd-po.si, , fizično pa se na nahaja v prostorih uprave Zdravstvenega doma dr. Franca Ambrožiča, Prečna ulica 2, Postojna .
2. PODATKI O ZDRAVSTVENEM DOMU DR. FRANCA AMBROŽIČA POSTOJNA
Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča
Prečna ulica 2, 6230 Postojna

Telefon : + 386 5 700 04 00
Faks : + 386 5 726 26 81

Matična številka : 5779138
Identifikacijska številka za DDV : 72234911
Številka podračuna : 01294-6030923235
Registrska številka zavezanca pri ZZZS : 5041000760
3. VODSTVO
Prim.Irena Vatovec, dr.med.,spec. družinske medicine, direktorica in strokovni vodja
E-naslov: irena.vatovec@zd-po.si

Liljana Kocman, DMS, pomočnica direktorice za zdravstveno nego (PDZN)
E-naslov : glavna.sestra@zd-po.si
Božena Žižič, dr.med.,spec.spl.med.; vodja PHE
E – naslov : nmp@zd-po.si

Klemen Rebec, ZT– PHE, koordinator PHE
E- naslov: nmp@zd-po.si

Luka Kaluža, dipl.rad.inženir in vodja RTG službe, ter delavec za varstvo pred ionizirajočim sevanjem in upravljalec aplikacij v informatiki
E – naslov : rtg@zd-po.si

Nika Nadlišek, višja fizioterapevtka, vodja FTH
E – naslov : fizioterapija@zd-po.si

Valentina Buda, spec.med.biokemije, vodja laboratorija
E – naslov : laboratorij@zd-po.si

Andreja Ljubič, DMS v patronaži in vodja patronažne službe
E – naslov : patronaza1@zd-po.si
4. DEJAVNOSTI V ZDRAVSTVENEM DOMU POSTOJNA - PREGLED
Zdravstveni del obsega naslednje dejavnosti :
- splošna medicina
- zdravstveno varstvo predšolskih otrok
- zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine
- razvojna ambulanta
- prehospitalna enota – nujna medicinska pomoč
- patronažno varstvo in zdravstvena nega
- nega na domu
- fizioterapija in nevrofizioterapija
- hematološko – biokemični laboratorij
- rentgen
- splošno zobozdravstvo
- zobozdravstvena nega
- zdravstvena vzgoja

Specialistične ambulantne dejavnosti:
- ortopedska ambulanta
- varikološka ambulanta
- dermatološka ambulanta
- kirurška ambulanta
- interna medicina s pulmologijo
- antikoagulantna ambulanta
- medicina dela, prometa in športa
- ambulanta za ultrazvok
- ambulanta za oralno kirurgijo
- ambulanta za psihoterapevtsko svetovanje
- specialistična ortodontska ambulanta

Nezdravstveni del obsega naslednje dejavnosti:
- uprava
- vzdrževanje
5.ORGANIGRAM – ZDRAVSTVENI DOM POSTOJNA

Organigram se nahaja na povezavi: Organigram

6. KDO LAHKO POSREDUJE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA IN
INFORMACIJE MEDIJEM?
Prim.Irena Vatovec, dr.med.,spec.druž..med., direktorica
Tel.: 05 726 17 78
Fax: 05 726 26 81
E- naslov : irena.vatovec@zd-po.si
7. DEJAVNOST ZAVODA
Osnovna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost.
8. SEZNAM UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV
Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja
Postopki na podlagi ZVOP-1
Odločanje o pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah
9. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO
PODROČJE ZAVODA, TER SEZNAM POMEMBNIH INTERNIH AKTOV, KI
UREJAJO DELOVANJE Zdravstvenega doma dr. Franca Ambrožiča Postojna
A) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
- Zakon o zavodih (Ur.L.RS, št. 12/91, 8/96)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.L. RS, št.23/05- UPB2, 23/08),
- Zakon o zdravniški službi (Ur.L.RS, št. 72/06-UPB3, 58/08),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2011 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011 z ZZZS

B) Zakonske in druge podlage za pripravo letnega poročila:
- Zakon o javnih financah (Ur.L.RS, št.11/11-UPB4),
- Zakon o interventnih ukrepih (Ur.L.RS, št.94/10),
- Zakon o računovodstvu (Ur.L.RS, 23/99),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
(Ur.L.RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna (Ur.L.RS, št.12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Ur.L.RS, št.115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10,
104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Ur.L.RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
(Ur.L.RS, št.134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (Ur.L.RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Ur.L.RS, št.46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o
računovodstvu (Ur.L.RS., št.117/02, 134/03),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur.L.RS, št. 97/09),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Ur.L.RS, št. 012-
11/2010-20 z dne 15.2.2010),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2010 in 2011 z aneksi.

C) INTERNI AKTI ZAVODA
- Sklep o preoblikovanju Zdravstvenega doma dr. Franca Ambrožiča v javni zavod
- Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju Zdravstvenega doma dr. Franca
Ambrožiča Postojna
- Statut Zdravstvenega doma dr. Franca Ambrožiča Postojna

Našteti akti se v fizični obliki nahajajo na upravi Zdravstvenega doma Postojna.

10. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV

- Program dela in finančni načrt za leto 2019
- Letno poročilo za leto 2018
11. NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
OSEBNI-NEPOSREDEN DOSTOP
Do informacij javnega značaja lahko dostopate, če se osebno zglasite v tajništvu direktorice, ZD Postojna, Prečna 2, vsak dan od 7.00 do 14.00 ure.

DOSTOP PO ELEKTRONSKI POTI
Dostop do informacij javnega značaja je mogoč tudi na spletni strain ZD Postojna. http://www.zd-po.si

DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE
zahtevo za dostop do informcij javnega značaja, katere niso dostopne neposredno v ZD Postojna ali na svetovnem spletu vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno, po pošti, telefonsko ali po elektronski pošti.

ZD Postojna vam dostop do informacij lahko zavrne, v kolikor gre za tajni podatek, poslovno skrivnost, osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov, podatek, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oz. dejavnostjo ZD in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oz. dejavnosti ZD. V the primerih lahko ZD prosilcu pod določenimi pogoji lahko omogoči delni dostop do informacij.
- OSEBNO V PROSTORIH ZD POSTOJNA
Informacije javnega značaja lahko zahtevate osebno na sedežu v prostorih ZD Postojna v tajništvu direktorice Irene Vatovec, dr.med.,spec., ustno ali pisno na zapisnik.
a) Ustna zahteva: v času med 8.00 in 10.00 vsak delovni dan se zglasite pri uradni osebi za posredovanje informacij javnega značaja. Če želite dostop do informacij javnega značaja ustno, ne placate upravne takes za vlogo, vendar pa v skladu z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na negativno odločitev ZD.
b) Zahteva ustno na zapisnik: zahtevo lahko vložite ustno na zapisnik v tajništvu ZD. Zadeva se takrat šteje za pisno zahtevo.
- PISNA ZAHTEVA, POSLANA PO POŠTI
Pisno zahtevo za dostop do informacj javnega značaja lahko poščljete po pošti na naslov. Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča, Prečna ulica 2, 6230 POSTOJNA. Zahteva mora vsebovati: navedbo naslovnika, kateri se zahteva pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu, ter naslov prosilca ali njegovega zastopnika oz. pooblaščenca. V zahtevi morate navesti katero informacija želite pridobiti in na kakšen način se želite z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis). Za vložitev zahteve je potrebno plačati upravno takso. Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, imate zagotovljeno pravno varstvo. ZD mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 dni, izjemoma se lahko s posebnim sklepom ta rok podaljša na 30 dni. V kolikor menite, da vam je posredovana druga informacija, ne tista,katero ste zahtevali, je ZD zavezan o vašo ponovni zahtevi odločiti v roku 3 dni. V kolikor boste vložili nepopolno zahtevo, vas ZD pozove, da zahtevo dopolnite. ZD vam je dolžna posredovati informacijo le, če jo dejansko poseduje, če to lahko stori brez predelovanja informacij, ki jih ima. Dostop do informacij pa ZD lahko zavrne iz zakonsko določenih razlogov po določilu 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja; v tem primeru vam lahko omogoči delni dostop.

V primeru zavrnitve vase zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je bila vasa zahteva zavrnjena ter zoper sklep s katerim je bila zahteva zavržena. O ev. pritožbi odloča informacijski pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. Če z odločitvijo informacijskega pooblaščenca niste zadovoljni, je mogoče sprožiti postopek pred upravnim sodiščem (upravni spor).

- PO TELEFONU
Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi telefonsko, na telefon direktorice Irene Vatovec, dr.med.,spec.: 05 72 61 778.
Zahteva je takes prosta in proti negativni odločitvi pritožba ni možna.

- PO ELEKTRONSKI POŠTI
Zahteva se lahko poda na e-naslov ZD Postojna: http://www.zd-po.si, taka zahteva se lahko poda kot pisna zahteva ali enakovredna ustni zahtevi.
a) Elektronska zahteva, enaka ustni zahtevi:
Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni e-naslov ZD. V kolikor vase e-sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo ZD obravnaval vašo zahtevo kot ustno zahtevo. Pravice prosilca in obveznosti ZD, v primeru da zahtevo podate na tak način so enake, kot če bi zahtevo podali ustno v prostorih ZD ali preko telefona.

b) Elektronska pisna zahteva:
Po e-pošti lahko oddate pisno zahtevo, varno jo elektronsko podpišete, pri tem se upoštevajo določbe Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Za varen elektronski podpis potrebujete digitalno kvalificirano potrdilo enega od registriranih overiteljev pri Ministrstvu za informacijsko družbo. Če potrdila nimate, lahko zahtevo oddate tudi brez el. Podpisa in v njej izrecno navedete, da želite, da se obravnava kot pisna zahteva. Za pisno zahtevo je potrebno placate upravno takso.

- DELNI DOSTOP
Zahtevi za delni dostop vpogleda v dokument, ki vsebuje informacije iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja vam bo ZD ugodil, s tem, da bo del, kjer dostop ni dovoljen izločen, fizično odstranjen, prekrit. Če gre za informacije v elektrosnki obliki, se bo ta del zbrisal, kodiral ali drugače naredil nedostopne.

STROŠKOVNIK
Za posredovanje informacij javnega značaja, se zaračunajo le materialni stroški skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (2. odst. 19. člena Uredbe).
-ena stran fotokopije A4 formata 0,08€
-ena stran fotokopije A3 formata 0,16€
-poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z veljavnim cenikom poštnih storitev.

Stroškovnik stopi v veljavo z dnem objave v katalogu informacij javnega značaja.
12. PODATKI O OSEBI, KI VODI PRITOŽBENE POSTOPKE PRI UVELJAVLJANJU
PRAVIC ZAVAROVANCEV
Pomočnica direktorice za zdravstveno nego (PDZN): LILJANA KOCMAN, DMS:
tel.: 05 7000 417
E-naslov: glavna.med.sestra@-po.si
13. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA V ZD
POSTOJNA SO:
- informacije o urnikih, o čakalnih vrstah, podatki o zdravnikih in zobozdravnikih, ki še
opredeljujejo paciente.

14.POVEZAVA NA DRŽAVNI REGISTER PREDPISOV IN REGISTER PREDPISOV
EU

DRŽAVNI PREDPISI:
- Register predpisov RS
http://zakonodaja.gov.si

Služba Vlade RS za zakonodajo
http://www.svz.gov.si

Zbirke zakonodajnega postopka DZ
http://www.dz-rs.si/

Uradni list RS
http://www.uradni-list.si

Ministrstvo za zdravje
http://www.mz.gov.si/

Portal EU - ZDRAVJE
http://ec.europa.eu/health-eu/index_sl.htm

Portal EU
http://europa.eu/index_sl.htm

Staff Regulation
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_en.pdf

Prevodi zakonodaje EU
http://evrokorpus.gov.si/

Register predpisov EU
http://eur-lex.europa.eu/sl/legis/latest/chap1530.htm

Državni register predpisov:
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/kazala_podrocje/kazalo_10_4_0_0.html
ODLOK O USTANOVITVI ZD dr. FRANCA AMBROŽIČA POSTOJNA
http://rpls.pisrs.si/
Katalog lokalnih predpisov Občine Postojna
15. SEZNAM JAVNIH EVIDENC
http://ip-rs.si

 • Evidenca delovnega časa
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca podatkov s področja varnosti in zdravja pri delu in usposabljanja
 • Evidenca osnovne medicinske dokumentacije
 • Evidenca o poškodbah pri delu
 • Evidenca o stroških poslovanja in finančno računovodska dokumentacija
 • Katalog zbirke videoposnetkov
 • Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih
 • Evidenca o kandidatih za sklenitev delovnega razmerja
 • Evidenca o potnih nalogih za službeno potovanje z obračunom
 • Evidenca o usposabljanju delavcev
 • Evidenca o podjemnih pogodbah


16.INFORMATIZIRANE ZBIRKE PODATKOV

- Program za fakturiranje – HIPOKRAT
Namen zbirke: zbiranje in posredovanje podatkov ZZZS..
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: pisni zahtevek skladno z določili ZVOP.
Dostop: sistem je dostopen v ZD Postojna.
Omejitve dostopa: uporabniško ime, geslo, avtorizacija.

-Program za knijženje in računovodstvo – SAOP
Namen zbirke: knjigovodstvo in računovodstvo.
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: pisni zahtevek skladno z določili ZVOP.
Dostop: sistem je dostopen v ZD Postojna.
Omejitve dostopa: uporabniško ime, geslo, avtorizacija.

-Laboratorijsko informacijski sistem: LIS
Namen zbirke: hranjenje in posredovanje lab. izvidov.
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: pisni zahtevek skladno z določili ZVOP.
Dostop: sistem je dostopen v ZD Postojna.
Omejitve dostopa: uporabniško ime, geslo, avtorizacija.

-RTG informacijski sistem: RIS
Namen zbirke: hranjenje in posredovanje RTG posnetkov.
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: pisni zahtevek skladno z določili ZVOP.
Dostop: sistem je dostopen v ZD Postojna.
Omejitve dostopa: uporabniško ime, geslo, avtorizacija.